1 2 3 4 5

Вести5. јун – Светски дан човекове околине

Светски дан човекове средине (или околине) је дан који се обележава у целом свету сваког 5. јуна кроз разне активности и кампање, са циљем да се скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме и потребу очувања животне средине.

Датум 5. јуни је одредила Генерална скупштина УН јер се тог дана одржала Конференција о заштити животне средине у Стокхолму 1972. године. На конференцији се окупило 113 држава, које су приредиле заједничку изјаву о потреби међународне сарадње у циљу заштите животне средине. Програм заштите је назван УНЕП. Предлог да се прославља 5. јуни је дала делегација Југославије и према неким изворима, ово је постао централни догађај Уједињених нација.

Животна средина, човекова околина или окружење представља насељени део Земљиног простора на којим је могућ опстанак живих бића. Људи, животиње и биљке настају, расту и развијају се у једном простору који их окружује и који можемо да назовемо њиховом животном средином. У животној средини сва жива бића живе у групама јединица који спадају у исту групу заједно са многобројним јединицама других врста. Сем тога, у простору на којем живе жива бића, налазе се разне форме неживе материје и енергије, неопходних за њихов живот.Однос између живих бића и средине која их окружује је узајаман тако да та средина на жива бића делује физичким, биолошким, хемијским и другим факторима значајно утичући на њих.

Животна средина се може посматрати као петокомпонентни систем који чине:
атмосфера, хидросфера, литосфера, земљиште и организми.
У простору у којем се одвија живот, разне врсте живих бића, неживе материје и енергије су повезани тако да творе јединство — екосистем. У зависности од основних особина простора, постоје два типа природне животне средине: водена животна средина и копнена животна средина

Светски дан човекове околине, 5. јун, је дан током кога се у целом свету организују разне еколошке активности и кампање.Тог дана људи широм света уједињено делују како би обезбедили чистију, зеленију и сјајнију будућност за себе и будуће генерације. Циљ је подизање глобалне свести о значају животне средине и позива се на ангажованост и предузимање конкретних мера.

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Еколошка одбрана је мултидисциплинарна и треба да представља трајну обавезу свих чланова друштва. Њена мултидисциплинарност проистиче из чињенице да здравље, животна средина и социјални услови представљају комплекс области и проблема који су у сталној интеракцији. Брига о животној средини је са гледишта нашег друштва приоритет од свеукупног значаја за друштво. Здрава животна средина је основ за очување људске егзистенције, здравог развоја друштва и битан фактор за ниво живота становништва.

Циљеви заштите животне средине су:
Очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема,генофонда животињских и биљних врста,плодности земљишта,природних лепота и просторних вредности,културне баштине и добара које је створио човек,Обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава,спречавање опасности и ризика по животну средину.
Заштита животне средине обухвата мере за: Смањење буке, контроле воде, смањење штетних испусних гасова из индустријских постројења и промета, контролу квалитета прехрамбених производа, забране производње једињења која разграђују озонски омотач или негативно контаминирају постојеће екосистеме.
У овом тренутку, човекова животна средина и природни ресурси наше планете су на самом рубу одрживости. Подаци Републичког завода за статистику Србије говоре да се у нашој земљи прошле године створило 64,5 милиона тона отпада, од чега је 24,4% опасан отпад. Количина домаћих екстракованих ресурса у прошлој години је износила 122 687 хиљада тона, што је за 7,1% више него претходне године. Постоји још много података који говоре о штетном утицају становништа на животну средину. Из тог разлога, је веома битно да се на Светски дан човекове средине ангажују сви извори информисања, заједнице и појединци како би се подигла свест о овом проблему и отпочеле корените промене.

„Вода, ваздух, земља, шума скупа живе од давнина, у две речи то се зове: Човекова околина. Човек дивна чуда прави снагом свога бистрог ума, само када су му здрави: вода, ваздух, земља, шума.“

Текст на основу извора уредила др Јована Мариновић, Одељење за радиолошку дијагностику, ОБ Панчево.

Извори –
www.batut.org.rs
https://www.wikipedia.org/

датум: 5.6.2024.