1 2 3 4 5

Вести10. децембар – Међународни дан људских права

Дана 10. децембра 2023. године обележава се 75 година од једног од најреволуционарнијих глобалних преокрета: Универзалне декларације о људским правима. Овај значајан документ садржи неотуђива права на која свако има право као људско биће - без обзира на расу, боју коже, веру, пол, језик, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло. Овогодишњи слоган дана људских права је „Слобода, једнакост и правда за све.“

Декларацију је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација у Паризу 10. децембра 1948. и по први пут наводи основна људска права која треба да буду универзално заштићена.Доступан на више од 500 језика, то је најпревођенији документ на свету.Иницијатива која траје годину дана фокусирана на универзалност, напредак и ангажовање, кулминираће догађајем на високом нивоу у децембру 2023. године, који ће објавити идеје за визију будућности људских права.У деценијама од усвајања Универзалне декларације о људским правима. 1948. године, људска права су постала више призната и гарантована широм света. Декларација од тада служи као основа за проширени систем заштите људских права који се данас фокусира и на рањиве групе као што су особе са инвалидитетом, аутохтони народи и мигранти.

Међутим, обећање декларације о достојанству и једнакости у правима, било је под сталним нападом последњих година. Док се свет суочава са новим и текућим изазовима – пандемијама, сукобима, експлодирајућим неједнакостима, морално банкротираним глобалним финансијским системом, расизмом, климатским променама – вредности и права садржана у декларацији пружају смернице за наше колективне акције које никога не остављају иза себе.Иницијатива која траје годину дана настоји да помери разумевања и деловања ка бољем познавању универзалности декларације и активизма који је са њом повезан.

У складу са декларацијом о људским правима, подсетићемо и која су то права која су неприкосновена:

1. Лична права

- Право на живот,

- Право на неприкосновеност психичког и физичког интегритета,

- Право на достојанство и слободан развој личности,

- Забрана ропства и положаја сличних ропству,

- Забрана принудног рада,

- Забрана сваког облика трговине људима, сексуалног или економског искоришћавања,

- Право на слободу и безбедност

- Право на правично суђење,

- Право на правну личност, пунолетство са 18, избор имена деце,

- Право на држављанство,

- Право на слободу кретања,

- Право на неповредивост стана,

- Право на тајност писама и других средстава општења,

- Право на заштиту података о личности,

- Право на слободу мисли, савести и вероисповести

2. Политичка права и слободе

- Право на слободу мишљења и говора,

- Право на слободно изражавање националне приппадности,

- Право на слободне медије и обавештеност,

- Право на приступ подацима од јавног значаја,

- Изборно право,

- Право на јединствени бирачки списак,

- Право на слободно окупљање,

- Право на слободно политичко, синдикално и друго удруживање,

- Право на азил...

3. Социјално – економска и културна права

- Право на имовину,

- Право на наслеђе,

- Право на рад,

- Право на праведне и повољне услове рада,

- Право на штрајк,

- Право на правну помоћ, социјалну и здравствену заштиту,

- Право на пензијско осигурање,

- Право на образовање,

- Аутономија универзитета, слобода научног и уметничког стварања

- Право на здраву животну средину,

- Право на закључење брака и равноправност супружника,

- Право на слободно одлучивање о рађању,

- Права и дужности родитеља,

- Права детета...

Право на здравствену заштиту

Устав Србије гарантује право на здравствену заштиту и прописује да деца, труднице, мајке током породиљског одсуства, самохрани родитељи са децом до седме година и стари остварују здравствену заштиту из јавних прихода, ако је не остварују на други начин, у складу са законом. Ово практично значи да ове групе лица имају право на бесплатну здравствену заштиту и ако нису осигураници здравственог фонда.

Закон о здравственом осигурању - овим законом уређују се права из обавезног здравственог осигурања запослених и других грађана, обухваћених обавезним здравственим осигурањем, организација и финансирање обавезног здравственог осигурања, добровољно здравствено осигурања и друга питања од значаја за систем здравственог осигурања.

Закон о здравственој заштити - овим законом уређује се систем здравствене заштите, организација здравствене службе, друштвена брига за здравље становништва, општи интерес у здравственој заштити, права и обавезе пацијената,здравствена заштита странаца, оснивање Агенције за акредитацију здравствених установа Србије...

Закон о правима пацијената-овим законом уређују се права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената.

Извори:

-https://internationalcommunicationproject.com/70th-anniversary-universal-declaration-human-rights/

-mfa.gov.rs

-b92.net

Tекст на основу извора припремио др Владимир Чукић, Општа болница Панчево.