1 2 3 4 5

За пацијентеЗаконом о здравственој заштити утврðена су основна права пацијената:•Доступност здравствене заштите

• Обавештење

• Слободан избор

• Приватност и поверљивост информација

• Самоодлучивање и пристанак

• Увид у медицинску документацију

• Тајност података

• ПриговорПоставите питање - затражите мишљење, савет или информацију о својим правима...Пацијенти који сматрају да је повређено или угрожено њихово законом гарантовано право, могу се обратити писменим путем Заштитнику права пацијената. Заштитник је надлежан за давање правних савета, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора у року од 5 дана.Заштитник пацијентових праваЧалић Смиљка

Милоша Требињца 11

телефон: 013/306-400 локал 105