1 2 3 4 5

ВестиЗдравствено васпитање

Здравствено васпитање је процес учења и стицања навика које се примењују у животу, а које су друштвено прихватљиве.

Зравствено васпитање можемо посматрати као медицинско-педагошку дисциплину, која утиче на побољшање и унапређење зравствене културе становништва.

Можемо рећи да је здравствено васпитање континуирани процес измећу здравственог радника и здравствене установе са једне стране и појединца и група са друге стране, и тај процес омогућава стицање навика,ставова и вештина везаних за здравље које се примењују у свакодневном животу. По дефиницији СЗО здравствено васпитање је процес активности и учења заснованог на искуству,који омогућава људима да стекну контролу над чиниоцима, који утичу на њихово здравље.

Постоје општи и посебни циљеви здравственог васпитања.

Општи су ти да сваки појединац прихвати здравље као највећу вредност и да у остваривање улаже разумне и креативне напоре.

Посебни зависе од потреба и проблема који се јављају на одређеној територији или код одређених група људи.

Здравствени васпитач мора да има:

-Адекватно знање и образовање

-Професионалност

-Толеранцију

-Изглед

-Поштовање

-Невербалну комуникацију (израз лица, покрете, глас)

-Елоквентност (чист говор)

Кроз здравствено васпитни рад морају се поштовати принципи и то:

1.научности

2.прилагоћености (узрасту, образовном и интелектуалном нивоу васпитаника)

3.свесне активности

4.очигледности

5.поступности (од лакшег ка тежем)

6.повезаности теорије и праксе

Мотиви проистичу из потреба, они су покретачке снаге личности. Постоје:биолошки,социјални и персонални.

Текст уредила медицинска сестра Гордана Костић

Извор: ДАТА статус
Здравствена нега 3,Ј.Боровић,Р.Поповић,2013.