1 2 3 4 5

ВестиВажност здравствене неге пацијента

Поступак здравствене неге је веома важан за успостављање комуникације између пацијента и медицинске сестре. Вирџинија Хендерсон, медицинска сестра, теоретичар и предавач, је у својој теорији говорила да се сваком појединцу треба приступити индивидуално, уз пуно стрпљења, али и да би рад медицинске сестре требао бити тимски. Она је дала једну од светски признатих и најпознатијих дефиниција здравствене неге. Најважније је проценити болесникове потребе, планирати њихово задовољавање и на крају све успешно применити у раду са пацијентом.

Треба имати у виду да се сваки човек разликује, да му се разликују животне навике, степен образовања и врста болести због које је у болници. Комуникација са пацијентом је веома сложен процес, представља стручну компетенцију медицинске сестре током пружања здравствене неге. Континуирана стручна едукација је такође веома важна за медицинску сестру, јер се тако прате савремени токови медицинске праксе и самим тим се унапређује рад са пацијентом.

Веома је важна усмереност на пацијента са нагласком на важност постигнутог, а не учињеног. Пацијент је у центру дешавања. Здравствена нега се остварује кроз поделу задатака и тиме се наглашава квалитет и правовременост задатака. Уважити пацијента као субјекта, медицинска сестра треба да пружи и подршку, а и потребну помоћ. Пацијент је активан учесник током здравствене неге, уколико му то стање дозвољава, заправо, уколико није у коми. Медицинска сестра утиче на што брже осамостаљење пацијента у задовољавању основних људских потреба. Човек је одговоран за самог себе, а медицинска сестра има улогу у подучавању пацијента позитивном здравственом понашању.

Активно укључивање пацијента у здравственој нези не значе укључивање по сваку цену, него треба да буде спроведено у складу са пацијентовим потребама и способностима. Специфичност здравствене неге, бројност, сложеност и разноликост проблема које сестра решава, поставља пред медицинске сестре веома високе захтеве. Коришћење сестринске терминологије, олакшава медицинским сестрама задовољавање тих захтева. Здравствена нега је важна област медицине, јер обједињује бројне садржаје неге са свим другим медицинским областима. Према месту пружања делимо је на прехоспиталну,хоспиталну и постхоспиталну, у односу на садржај нега је или општа или специјална, а према обиму општа, полуинтензивна или интензивна.

Здравствена нега се примењује на свим нивоима здравствене заштите, примарним, секундарним и терцијерним.

Улога медицинске сестре је веома важна у правилном и квалитетном спровођењу неге у установи у којој ради, посебно на одсеку на којем је. Уколико медицинска сестра поштује све принципе спровођења неге пацијента она доприноси квалитету свог рада, али и установе у којој ради, а при томе пре свега доприноси оздрављењу или бар опоравку пацијента.

Текст на основу извора уредила медицинска сестра Марија Вукотић-Крунић

Извор:Стандардизоване активности здравствене неге и збрињавање пацијента,Водич за медицинске сестре и техничаре,2002.