1 2 3 4 5

ВестиСудско медицински проблеми у гинекологији

Најчешћи проблеми који се срећу у овој грани медицине су полни односи, утврђивање диференцијација пола, полне и оплодне способности, трудноћа, порођај, побачај, пуерперијум.

Судско медицински аспекти полних односа

С обзиром на то да се вештачење врши на особама различитог узраста, експертизни тим треба да буде састављен од лекара специјалисте гинекологије и акушерства, лекара специјалисте за судску медицину, психолога, психијатра, социјалног радника. Полни живот састоји се од полног нагона и полног односа и полног оплођења.Све ове компоненте имају посебно биолошко-медицинско, а исто тако и правно социјано значење.Полна способност мушких особа условљена је нормалним анатомским развојем, правилним усмерењем полног нагона, очуваном сношајном и оплодном моћи. Полна способнст женских особа такође је условљена телесним растом и развојем, анатомским и функционалним стањем полних органа и правилним полним нагоном.

Утврђивање и диференцијација пола

Пол је основни идентитет особе. Утврђује се на основу уписа у матичну књигу рођених, што на основу отпусне листе обавља матичар након порођаја.Предмет судско медицинског спора може бити лажна пријава пола из различитих побуда.Пол се може утврдити у различитим ситуацијама,а најчешће у сучајевима хермафродитизма.Да би се утврдио пол,неопходно је да се обави општи и гинеколошки преглед, хормонски статус, ултравучни преглед, одређивање кариотипа.

Утврђивање полне зрелости женске особа

По закону се брак може закључити после навршених 18 година.Пре 16 године, брак се може закључити само уз дозволу општинског суда, уколико се утврди да је особа достигла телесну и душевну зрелост.Гинеколог утврђује способност за полне односе и за зачеће, способност за рађање,а психолог на крају утврђује емоционалну и психосоцијалну зрелост.

Вештачење анатомског интегритета химена

Раздевичење може бити предмет спора ради накнаде моралне штете, или ако је до тога дошло претњом, преваром,а најчешћи разлог вештачења анатомског интегритета химена је силовање. На химену треба описати отвор, обод, ивице, базу, унутрашњу и спољашну страну химена.При силовању долази до стварањ огуљотина, нагнечења, крвних подлива и расцепа.

Трудноћа и порођај као предмет судско-медицинског вештачења-најчешће се јавља у случајевима поменутог силовања,побацивања, убиства детета при порођају,отмица, утврђивања и искључивања брачности и ванбрачности деце,утрђивања очинства, матерниства.

-уображена трудноћа, пацијенткиње нису гравидне, али су уверене да се ради о трудноћи.Дају низ симптома карактеристичних за трудноћу.Ова појава се јавља код неплодних жена,код жена у климактеријуму, и код психијатријских болесница.

-лажна трудноћа, и овде се ради о непостојећој трудноћи. Међутим овде негравидна жена свесно и намерно обмањује своју породицу и околину.

-скривена трудноћа, представља негацију постојеће трудноће.Трудница је врло млада,неудата,има страх и стид.

Све су ово медицинско правни аспекти и случајеви,којима се бави тим стручњака, чији је циљ доказати истину.

Др Емир Шефити, ГАО ОБ Панчево

Извори: Уџбеник за студенте медицине група аутора