1 2 3 4 5

Вести10. децембар - Међународни дан људских права

„Сви људи рођени су слободни, са једнаким достојанством и правима“ каже први члан Опште повеље о људским правима. Рођењем и првим тренуцима живота човек поседује људска права. Она су загарантована, неотуђива и регулисана низом међународних докумената.

Савремена међународна регулатива људских слобода и права започиње Повељом Уједињених нација 1945. године. Повеља као један од глобалних циљева УН проглашава и дефинише нужност сарадње међу државама ради решавања „ међународних проблема економске, социјалне, културне или хуманитарне природе и унапређивање и подстицање поштовања права човека и основних слобода за све без обзира на расу, пол, језик или веру“, што стоји у првом члану.

Сву чланови Уједињених нација Повељом су обавезни на појединачне и заједничке акције са циљем стварања услова стабилности и благостања неопходних за мирољубиве и пријатељске односе између народа, засноване на поштовању начела равноправности и самоопредељења народа.

Општа деклерација УН о људским правима проглашена је 10. Децембра 1948. Због чега се овај датум обележава као Међународни дан људских права.

Правни извори људских и мањинских права:

- Повеља УН, Универзална деклерација о правима човека, Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, Деклерација о правима детета, Конвенција о ропству....

- Устав Републике Србије

Број, врста и степен људских и мањинских права је истинско мерило демократичности друштва. Изражава однос државе према појединцу, групи, нац. мањини...

Према објекту заштите права се могу поделити на :

1. Лична права

- Право на живот,

- Право на неприкосновеност психичког и физичког интегритета,

- Право на достојанство и слободан развој личности,

- Забрана ропства и положаја сличних ропству,

- Забрана принудног рада,

- Забрана сваког облика трговине људима, сексуалног или економског искоришћавања,

- Право на слободу и безбедност

- Право на правично суђење,

- Право на правну личност, пунолетство са 18, избор имена деце,

- Право на држављанство,

- Право на слободу кретања,

- Право на неповредивост стана,

- Право на тајност писама и других средстава општења,

- Право на заштиту података о личности,

- Право на слободу мисли, савести и вероисповести

2. Политичка права и слободе

- Право на слободу мишљења и говора,

- Право на слободно изражавање националне приппадности,

- Право на слободне медије и обавештеност,

- Право на приступ подацима од јавног значаја,

- Изборно право,

- Право на јединствени бирачки списак,

- Право на слободно окупљање,

- Право на слободно политичко, синдикално и друго удруживање,

- Право на азил...

3. Социјално – економска и културна права

- Право на имовину,

- Право на наслеђе,

- Право на рад,

- Право на праведне и повољне услове рада,

- Право на штрајк,

- Право на правну помоћ, социјалну и здравствену заштиту,

- Право на пензијско осигурање,

- Право на образовање,

- Аутономија универзитета, слобода научног и уметничког стварања

- Право на здраву животну средину,

- Право на закључење брака и равноправност супружника,

- Право на слободно одлучивање о рађању,

- Права и дужности родитеља,

- Права детета...

Право на здравствену заштиту

Устав Србије гарантује право на здравствену заштиту и прописује да деца, труднице, мајке током породиљског одсуства, самохрани родитељи са децом до седаме година и стари остварују здравствену заштиту из јавних прихода, ако је не остварују на други начин, у складу са законом. Ово практично значи да ове групе лица имају право на бесплатну здравствену заштиту и ако нису осигураници здравственог фонда.

Закон о здравственом осигурању - овим законом уређују се права из обавезног здравственог осигурања запослених и других грађана, обухваћених обавезним здравственим осигурањем, организација и финансирање обавезног здравственог осигурања, добровољно здравствено осигурања и друга питања од значаја за систем здравственог осигурања.

Закон о здравственој заштити - овим законом уређује се систем здравствене заштите, организација здравствене службе, друштвена брига за здравље становништва, општи интерес у здравственој заштити, права и обавезе пацијената,здравствена заштита странаца, оснивање Агенције за акредитацију здравствених установа Србије...

Закон о правима пацијената-овим законом уређују се права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената.

Текст на основу извора припремила Марија Турењанин, психолог.

Извори:

www. paragraf. rs

www. mfa.gov.rs

www. b92.net