1 2 3 4 5

ВестиФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД

Фармацеутски отпад по дефиницији представља све лекове и лековите супстанце укључујући и њихову примарну амбалажу, који су постали неупотребљиви због истека рока трајања, неисправне серије, контаминираног паковања, расипања, припремљени па неупотребљени враћени од стране корисника или се не могу користити из других разлога, као и отпад из производње.

Фармацеутски отпад настаје:

У здравственим установама:

- Апотеке,

- Болничка одељења,

- Лекарске ординације,

- Стоматолошке ординације,

- Домови здравља,

- Институти,

- Заводи.

У ванздравственим установама:

- Произвођачи,

- Веледрогерије,

- Просветне установе,

- Домаћинства.

Сортирање фармацеутског отпада:

Према карактеристикама активне супстанце:

- Контролисани лекови, наркотици и психотропне супстанце,

- Антиинфективни лекови,

- Цитотоксични лекови,

- Антисептици и дезинфицијенси.

Према форми дозирања

- Чврсти, получврсти, прашкови,

- Течности,

- Аеросоли.

Управљање фармацеутским отпадом прдставља поступке који обухватају скупљање, разврставање и чување фармацеутског отпада до предаје за правилно уништавање. Фармацеутски отпад се, у зависности од врсте, мора паковати у посебне кесе, кутије и контејнере у складу са препорукама СЗО. Транспорт мора бити идентификован пратећом документацијом у складу са препорукама и постојећом законском регулативом.

Законском регулативом је убухваћено:

* Планирање – план управљања отпадом,

* Организовање – организовање омогућава начин управљања који не представља опасност по здравње људи и животну средину,

* Одговорност – одговорност се односи на произвођача отпада и власника отпада.

Произвођач отпада је дужан да правилно скупља, складишти, предаје и води евиденцију о отпаду, одреди одговорно лице за управљање истим, израђује план управљања, предлаже мере превенције и прати спровођење закона и прописа.

Власник отпада је одговоран за све трошкове управљања отпадом, а власништво над истим престаје преузимањем отпада од следећег власника.

Извештавање – Произвођач и/или власник отпада је дужан да води евиденцију и о томе извештава Агенцију која доставља извештај Министарству.

Република Србија има обавезу да примењује дефиниције и упутства ЕУ у вези са отпадом, иако није чланица ЕУ.

Одељење за медицинско снабдевање Опште болнице Панчево спроводи превентивне мере ради што мањег настанка фармацеутског отпада и то на следећи начин:

- Поштујемо сва важећа упутства за набавку, пријем и складиштење лекова и медицинских средстава,

- При пријему не примамо лекове и медицинска средства чији је рок употребе краћи од утврђене границе,

- Водимо рачуна о контролисању рокова употребе, посебно код мање фреквентних лекова,

- Примењујемо принцип добре праксе у ротацији залиха, по принципу „краћи рок-први излаз“,

- Редовно водимо Књигу рокова у циљу евиденције производа са краћим роком употребе,

- Интерном комуникацијом обезбеђујемо међусобну размену/преузимање између апотеке и одељења или одељења међусобно.

Веома је важно, да се подигне свест становништва о правилном одлагању и уништавању ове врсте отпада и тиме се спречи загађење животне средине, јер његово одлагање на депонију представља здравствени ризик. Фармацеутски отпад се таложи у земљишту, продире у водотокове и на тај начин прети да уђе у ланац исхране. Подсећамо да се лекови са истеклим роком трајања из кућне апотеке могу однети у најближу апотеку где се одлажу у специјалне контејнере и даље уништавају по прописима.

Текст припремило Одељење за медицинско снабдевање

Извори:

- Политика онлине, Београд

- Искуство у извозу фармацеутског отпада, Невенка Чолић и Момчило Манојловић

- Управљање фармацеутским отпадом, Ђурђина Јеличић

- www.ekapija.com