1 2 3 4 5

ВестиОпшта болница Панчево стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 3 гoдине

Рeдoвнa пoсeтa здрaвствeнoj устaнoви Општа болница Панчево спрoвoди сe у склaду сa зaкoнoм , нaкoн гoдину дaнa oд спoљaшњeг oцeњивaњa, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje здрaвствeнe устaнoвe.

Здрaвствeнa устaнoвa Општа болница Панчево стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 3 гoдине, и дoдeљeн joj je сeртификaт брoj A-125-09/2016.

Рeдoвнa пoсeтa je oбaвљeнa 10.03.2017 гoдинe oд стрaнe тимa спoљaшњих oцeњивaчa. Током Акредитационе посете заједнички став свих оцењивача је био да су у многим сегментима однос запослених, њихов рад и поступци у великој мери усаглашени са захтевима стандарда и критеријума АЗУС-а.

Напорима менаџмента од Владе Војводине добијена су значајна материјална средства која ће бити уложена у развој и реконструкцију објеката, тако да ће поједине службе добити сасвим нови простор и моћи ће свој рад да ускладе са захтевима савремене медицинске доктрине од пријема, дијагностике, до лечења и ране рехабилитације пацијената

Оно што је могло да се уради за ових годину дана су подизање нивоа хигијене у старим објектима где је то иначе врло тешко, али је уз велике напоре ипак учињено и приметно је.

Дефинисани су поједини процеси рада, ревидиране процедуре где је то било неопходно, учињене су одређене кадровске промене, урађени планови за унапређење квалитета рада и прати се њихова реализација.

Оно што обећава је јасно опредељење менаџмента да истраје у реализацији свих започетих пројеката са јасном визијом ове болнице у будућности.

У раду се примењују усвојени протоколи и процедуре. Новозапослени се упознају са протоколима и процедурама при доласку на ново радно место. Врши се редовна унутрашња контрола од стране начелника служби и Комисије за праћење квалитета рада. Дефинишу се и израђују нове процедуре, и упутства за рад. Набавку нових апарата прате обуке запослених, нове процедуре, нова упутства.

Спроводе се превентивне активности из области безбедности и здравља на раду, ( редовно се набављају и користе лична заштитна средства, врше се периодични прегледи и испитивања опреме за рад и електричне инсталације, приодични прегледи запослених, врши се оспособљавање новозапослених за безбедан и здрав рад, врши се контрола примене мера безбедности и здравља на раду...).

Води се евиденција нежељених догађаја, поштује се процедура пријављивања нежељених догађаја, врше се месечне анализе и спроводе корективне мере. Запослени су упознати са дефиницијом нежењених догађаја, и упутством шта се све може пријавити као нежељени догађај.

Прати се квалитет медицинских средстава и лекова од добављача у погледу ризика.

Прати се исправност и врши сервисирање медицинске опреме.

Промовише се лична хигијена и одржава чистоћа зграде на високом нивоу.

Хигијена просторија, прибора и намештаја одређена је процедурама и упутсвима за раднике, у потпуности се поштују и спроводе. Постоји тачно утврђен распоред рада спремачица и редовно се попуњавају контролне чек листе.

Урађено је неколико адаптација простора како би се прилагодио рад захтевима предвиђеним акредитационим процесом.

Комисија која је била сада у контролној посети, учествовала је и у самом процесу акредитације те је сада констатовала да је уложен велики труд менаџмента болнице као и запослених у свим сегментима функционисања болнице.

Да је уложен велики напор и средства за набавку нове опреме(3 ултразвучна апарата,транспортни респиратор, гасна станица која је од изузетног значаја за безбедност пацијената),едукацију кадра, увођења нових стручних метода, едукацију запоселних, у организацију бољег фумкционисања самих одељења, као и да су обезбеђена значајна средства за капитално улагање у реновирање дела болнице који је у вишедеценијском запуштеном стању.

На основу прегледа документације, разговора са руководством, вођама тимова и на основу обиласка установе стечен је општи утисак да је болница у Панчеву установа у којој постоји континуитет у сталном унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената.

Општа болница Панчево