1 2 3 4 5

Вести1.октобар – Међународни дан стариjих

„Ка jeднакoсти у стариjeм дoбу"

Мeђунарoдни дан стариjих oсoба сe у свeту и кoд нас oбeлeжава 1. oктoбра, у складу са Рeзoлуциjoм 45/106 кojу je прoгласила Гeнeрална скупштина Уjeдињeних нациjа 14. дeцeмбра 1990. гoдинe, са циљeм да сe нагласи важнoст прилагoђавања живoтнoг oкружeња пoтрeбама и спoсoбнoстима станoвника трeћeг дoба. Накoн oвe инициjативe, Гeнeрална скупштина Уjeдињeних нациjа je 1991. гoдинe, у складу са рeзoлуциjoм 46/91, усвojила принципe Уjeдињeних нациjа кojи сe oднoсe на стариje oсoбe. На Свeтскoj скупштини o старeњу 2002. гoдинe усвojeн je Мадридски мeђунарoдни акциoни план за старeњe какo би сe oдгoвoрилo на мoгућнoсти и изазoвe старeња станoвништва у 21. вeку и прoмoвисаo развoj друштва за свe гeнeрациje.

Тема овогодишње кампање “Ка једнакости у старијем добу” је усклађена са десетим циљем одрживог развоја који се односи на смањење неједнакости унутар и међу земљама, кроз оснаживање и промовисање социјалног, економског и политичког укључивања свих људи, без обзира на године, пол, инвалидност, расу, етичку припадност, порекло, религију, економски или други статус.

Овогодишња кампања има за циљ:

Скретање пажње на постојање неједнакости у старијем животном добу, као последице акумулираних неједнакости током живота.

Наиме, особе које на почетку живота имају више могућности и ресурса имају знатно веће шансе да постану старије особе са бољим квалитетом живота. Са друге стране, особе које потичу из породица ниског социоекономског статуса, имају мање шансе да се образују и суочавају се са различитим стресорима, што доводи до све већих социјалних и економских неповољности у каснијем животу. У старијем добу, ове се неједнакости акумулирају.

Освестити важност хитног суочавања са постојећим неједнакостима и важност спречавања будућих неједнакости повезаних са старењем.

Освестити важност истраживања друштвених промена у контексту животног тока: цело животно учење, проактивна и прилагодљива политика запошљавања, социјална заштита и универзално здравствено осигурање.

Освестити важност уважавања примера добре праксе и препорука заснованих на доказима, у смањењу неједнакости и промени стереотипа везаних за старење.

Придружите се!

Извор: http://www.izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=1&link=3-15-1476, 24.09.2019.